Yozgat

Yozgat Teknopar GES 2,2 MV

Kayseri

Kayseri Tekden Ges 4 MV

Kırşehir

Kırşehir Berton GES 1,2 MV

Yozgat

Yozgat Rainbow GES 3,6 MV

Kayseri

Kayseri Gross 38 GES 1.9 MV